FJELLSPREKK®
"Spreng uten fare for omgivelsene, helt uten rystelser eller smell!"


Bruksanvisning


Beskrivelse og egenskaper

FJELLSPREKK® Super er en ekspanderende mørtel til

sprekking av fjell og betong uten å sprenge, og uten

rystelser. Den kan brukes ute og inne.


Bruksområder

FJELLSPREKK® brukes for å splitte opp fjell, stein og

betong på en trygg måte. Den er meget velegnet til bruk i

nærheten av konstruksjoner og bygg hvor rystelser utgjør

en fare. Man kan med stor fordel bruke det innendørs på

fjell og betong, for effektiv og enkel oppdeling.


Temperatur

FJELLSPREKK® kan brukes i temperatur fra -10 til +30

grader. Det er 4 forskjellige typer, avhengig av temperatur.

-10-0 grader, 0-10 grader,10-20 grader og 20-30 grader.

Ved kjølig temperatur, bør det brukes lunket vann.

Ved høy temperatur er det viktig å bruke kaldt vann og pulver, for å

forhindre rask herding og utblåsing.


Ut-blanding

FJELLSPREKK® blandes sammen med vann med visp på

drill eller mørtelmikser. Det er viktig å følge blandeforhold

som står på posen. Og så er det veldig viktig å passe på at

alt blir blandet, og ingenting blir liggende igjen i kantene

eller i bunnen. Passende blandetid er ca 2 minutt. Etter det

har man maks 5 minutt på å fylle hullene, så derfor bør alt

være klargjordt på forhånd. Vask bøtte og utstyr grundig

med rent vann mellom hver blanding.


Bruksmåte

Ferdig blandet FJELLSPREKK® har en konsistens som en

tynn dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av

trakt. Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli

for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for

hurtig, og det kommer opp av hullet med et lite poff. Pass

derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke

er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett

etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for

å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i

fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen

renner ut i sprekkene. Hvis man nettopp har boret eller om solen

har varmet opp fjellet, kan man fylle hullene med kaldt vann, og la

det stå noen minutter, før man blåser det ut med trykluft, eller suger det ut

av hullet. Deretter kan man fylle med fjellsprekk. Da er fjellet litt nedkjølt,

og trekker ikke vann.


Virkningstid

FJELLSPREKK® har en virkningstid på 45 minutt til 3

uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og

hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo

raskere går oppsprekkingen.


Forbruk

Hulldiameter

ø 32 mm - ø 35 mm - ø 38 mm

Hull-lengde pr 5kg sekk ca

3,2 meter - 2,9 meter - 2,3 meter


Forarbeid

Rensk fjellet eller betongen for løsmasse først. Deretter må

man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore

hullene. Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke

skal splitte langs hele sprekken. Bor heller mellom

sprekker, slik at det sprekker bedre opp. Man kan med

fordel bore i et type sikksakk mønster og ikke i rader, for å

unngå lange blokker, og få det mer opp-sprekket. Men ved

avslutning mot vegg eller andre konstruksjoner, hvor man

vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme

som mulig. Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10

cm for å få med seg alt mellom hullene. Man bør også

passe på at man har godt utslag i fronten av hullene. Man

kan også bore i andre vinkler for å oppnå ønsket resultat.


Sikkerhetsregler

FJELLSPREKK®. må ikke helles på beholdere, pga

utrolige krefter som oppstår. Det er viktig å bruke

gummihansker, vernebriller og støvmaske (FFP3) samt

heldekkende bekledning. Etter man har fylt hullene skal

man ikke oppholde seg over dem de første 3-4 timene, pga

fare for utblåsning.


Hvordan det skal bores

FJELLSPREKK® virker ved at det oppnår et ekstremt

press under herding. Når man skal bore er det derfor viktig

å tenke hvilken retning man borer i. Ekspansjonen vil

presse mot sidene i hullet, og det er derfor viktig at man ser

at fjellet kan sprekke opp i minst en retning. Det vil altid

sprekke der det er enklest å dele fjellet. Ved riktig blanding,

kan det ha en kraft på opptil 1,4 Tonn pr cm2! Derfor er det

meget velegnet til oppsplitting av fjell i kjellere og intill

bygninger, hvor det er for stor risiko ved sprengning.


Farebeskrivelse

Stoffet kan irritere huden, og etse i sår. Det kan irritere

luftveiene og øynene. Det er derfor viktig å bruke

gummihansker, vernemaske og vernebriller, samt

heldekkende bekledning. Ved hud eller øyekontakt, skyll

grundig med rent vann. Får man det i åpne sår, skyll

grundig med vann, og oppsøk lege for rensing av såret

snarest. Ved innånding eller svelging, drikk mye vann.

Oppsøk eventuelt lege.


Innholdsfortegnelse

kalsiumhydroksid Ca0

Magnesiumoksid

silisiumdioksid Si02

Dijerntrioksid fe203

aluminiumoksid Al203

Natriumoksid